Waterfall

Kashima Town Fukushima Prefecture – Toshio Shibata